Managing Committee

Chairman & Founder Scretary & Founder Founder
Dr. Prashant J. Patil Dr. Sarika P. Patil Mrs. Sonali M. Pawar


Founder Founder Founder
Dr. Prashant Pingale Dr. Rahul Ahire Mrs. Vijay Kandevad